top of page

PODMÍNKY SLUŽBY

----

PŘEHLED

Tento web provozuje Jan Řeháček. Na celém webu se výrazy „my“, „nás“ a „naše“ vztahují na Jana Řeháčka. Jan Řeháček nabízí tento web, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z tohoto webu vám, uživateli, za podmínky, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, zásady a upozornění.

Návštěvou našich stránek a/ nebo zakoupením něčeho od nás se účastníte naší „Služby“ a souhlasíte, že budete vázáni následujícími podmínkami („Podmínky služby“, „Podmínky“), včetně těchto dodatečných podmínek a zásad zde odkazované a/nebo dostupné pomocí hypertextového odkazu. Platí tyto podmínky služby  všem uživatelům webu, mimo jiné včetně uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky a/ nebo přispěvateli obsahu.

Před přístupem nebo používáním našich webových stránek si prosím pečlivě přečtěte tyto Podmínky služby. Vstupem nebo používáním jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete těmito Podmínkami služby vázáni. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na webové stránky ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto podmínky služby považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto podmínky služby.

Na všechny nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do aktuálního obchodu, se také vztahují podmínky služby. Nejaktuálnější verzi Podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Podmínek služby zasíláním aktualizací a/nebo změn na naše webové stránky. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny této stránky. Vaše další používání nebo přístup na webovou stránku po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

Náš obchod je umístěn na Shopify Inc. Poskytují nám platformu elektronického obchodování online, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby.


ODDÍL 1 - OBCHODNÍ PODMÍNKY ONLINE

Souhlasem s těmito Podmínkami služby prohlašujete, že jste ve svém státě nebo provincii bydliště alespoň plnoletí, nebo že jste ve svém státě nebo provincii bydliště plnoletí a dali jste nám svůj souhlas s povolte kterémukoli z vašich menších závislých používat tento web.

Naše produkty nesmíte používat k jakémukoli nezákonnému nebo neoprávněnému účelu ani nesmíte při používání Služby porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale nikoli výhradně, autorských práv).

Nesmíte přenášet žádné červy ani viry ani žádný kód ničivé povahy.

Porušení nebo porušení kteréhokoli z Podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich Služeb.


ODDÍL 2 - OBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo komukoli z jakéhokoli důvodu kdykoli odmítnout službu.

Berete na vědomí, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaně a zahrnuje (a) přenosy přes různé sítě; a b) změny tak, aby odpovídaly technickým požadavkům na připojení sítí nebo zařízení a přizpůsobily se jim. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu přes sítě vždy šifrovány.

Souhlasíte, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo využívat jakoukoli část služby, používání služby nebo přístup ke službě nebo jakýkoli kontakt na webových stránkách, prostřednictvím kterých je služba poskytována, bez výslovného písemného svolení od nás .

Nadpisy použité v této dohodě jsou zahrnuty pouze pro pohodlí a nebudou omezovat ani jinak ovlivňovat tyto podmínky.


ODDÍL 3 - PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ

Neneseme odpovědnost, pokud informace zpřístupněné na tomto webu nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na tomto webu slouží pouze pro obecné informace a neměl by být spoléhán ani používán jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na tomto webu je na vaše vlastní riziko.

Tento web může obsahovat určité historické informace. Historické informace nutně nejsou aktuální a slouží pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah těchto stránek, ale nemáme žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našich stránkách. Souhlasíte, že je vaší odpovědností sledovat změny na našich stránkách.


ODDÍL 4 - ÚPRAVY SLUŽBY A CEN

Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo ukončit Službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah).

Neneseme odpovědnost vůči vám ani vůči žádné třetí straně za jakékoli úpravy, změny cen, pozastavení nebo přerušení služby.


ODDÍL 5 - PRODUKTY NEBO SLUŽBY (pokud existují)

Některé produkty nebo služby mohou být prostřednictvím webových stránek k dispozici výhradně online. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a podléhají vrácení nebo výměně pouze v souladu s našimi zásadami vrácení zboží.

Vyvinuli jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich produktů, které se v obchodě objevují. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvy na monitoru vašeho počítače bude přesné.

Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, geografickou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme. Všechny popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit, a to na výhradním uvážení nás. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby na tomto webu je neplatná, pokud je to zakázáno.

Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného materiálu, který jste zakoupili nebo získali, splní vaše očekávání, ani že chyby ve Službě budou opraveny.


ODDÍL 6 - PŘESNOST ÚČTOVÁNÍ A INFORMACÍ O ÚČTU

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Můžeme podle našeho výhradního uvážení omezit nebo zrušit zakoupené množství na osobu, domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušení objednávky, můžeme se pokusit vás na to upozornit kontaktováním e-mailu a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla uvedeného v době provedení objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat příkazy, které podle našeho výhradního úsudku zřejmě zadávají prodejci, prodejci nebo distributoři.

Souhlasíte s poskytnutím aktuálních, úplných a přesných informací o nákupu a účtu pro všechny nákupy uskutečněné v našem obchodě. Souhlasíte s okamžitou aktualizací vašeho účtu a dalších informací, včetně vaší e -mailové adresy a čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

Další podrobnosti naleznete v našich zásadách vracení zboží.


ODDÍL 7 - VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad nimiž nemonitorujeme ani nemáme žádnou kontrolu ani vstup.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli souhlasu. Neneseme žádnou odpovědnost vyplývající nebo související s vaším používáním volitelných nástrojů třetích stran.

Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím těchto stránek je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušnými poskytovateli třetích stran, a schválit je.

Můžeme také v budoucnu nabídnout nové služby a/nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Na tyto nové funkce a/nebo služby se rovněž vztahují tyto Podmínky služby.


ODDÍL 8 - ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran.

Odkazy třetích stran na tomto webu vás mohou přesměrovat na weby třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nezodpovídáme za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost ani odpovědnost za materiály nebo webové stránky třetích stran ani za jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.

Nezodpovídáme za žádnou újmu nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Před provedením jakékoli transakce si pečlivě přečtěte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, stížnosti, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran směřujte na třetí stranu.


ODDÍL 9 - PŘIPOMÍNKY UŽIVATELE, ZPĚTNÁ VAZBA A DALŠÍ PŘEDKLÁDÁNÍ

Pokud na naši žádost odešlete určitá konkrétní podání (například soutěžní příspěvky) nebo bez naší žádosti odešlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e -mailem, poštou nebo jinak (souhrnně „komentáře“), souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám pošlete. Nejsme a nebudeme mít žádnou povinnost (1) zachovávat důvěrně jakékoli komentáře; (2) zaplatit náhradu za jakékoli komentáře; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.

Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, sledovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho výhradního uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak závadný nebo porušuje duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto podmínky služby .

Souhlasíte, že vaše komentáře nebudou porušovat žádná práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti ani jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivé nebo jinak nezákonné, urážlivé nebo obscénní materiály ani nebudou obsahovat žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakkoli ovlivnit provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy, nebo nás nebo třetí strany uvádět v omyl ohledně původu jakýchkoli komentářů. Nesete výhradní odpovědnost za všechny vaše komentáře a jejich správnost. Nepřijímáme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli komentáře zaslané vámi nebo jakoukoli třetí stranou.


ODDÍL 10 - OSOBNÍ INFORMACE

Vaše odesílání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů. Chcete -li zobrazit naše zásady ochrany osobních údajů.


ODDÍL 11 - CHYBY, NEPRESNOSTI A OMEZENÍ

Občas se na našich stránkách nebo ve Službě mohou objevit informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které mohou souviset s popisy produktů, cenami, akcemi, nabídkami, poplatky za dopravu produktů, dobami přepravy a dostupností. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce kdykoli bez předchozího upozornění (včetně poté, co jste odeslali objednávku) nepřesné .

Nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat, měnit nebo vyjasňovat informace ve Službě nebo na jakýchkoli souvisejících webových stránkách, mimo jiné včetně informací o cenách, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem. Ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce by nemělo být bráno v úvahu žádné specifikované datum aktualizace nebo aktualizace, aby bylo naznačeno, že všechny informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce byly upraveny nebo aktualizovány.

 

ODDÍL 12 - ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě dalších zákazů uvedených v Podmínkách služby máte zakázáno používat web nebo jeho obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; b) vyzvat ostatní k provádění nezákonných činů nebo k účasti na nich; (c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní vyhlášky; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví ostatních; e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, hanobit, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení; f) předkládat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; (i) rozesílat spam, phishing, pharm, pod záminkou, pavoukem, procházet nebo škrábat; j) pro jakékoli obscénní nebo nemorální účely; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní funkce Služby nebo jakýchkoli souvisejících webových stránek, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky za porušení jakéhokoli zakázaného použití.


ODDÍL 13 - ODMÍTNUTÍ ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, nevyhlašujeme ani nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bez chyb.

Nezaručujeme, že výsledky, kterých lze při používání služby získat, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu na dobu neurčitou odebrat nebo službu kdykoli zrušit, aniž bychom vás o tom informovali.

Výslovně souhlasíte s tím, že vaše používání nebo neschopnost používat službu je na vaše výhradní riziko. Služba a všechny produkty a služby dodávané vám prostřednictvím služby jsou (kromě případů, kdy je to výslovně uvedeno námi) poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ pro vaše použití, bez jakéhokoli prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo implicitní, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, prodejné kvality, vhodnosti pro konkrétní účel, trvanlivosti, titulu a neporušování.

Jan Řeháček, naši ředitelé, důstojníci, zaměstnanci, pobočky, agenti, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli újmy, ztráty, nároky nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, represivní, zvláštní, nebo následné škody jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně ušlých zisků, ušlých příjmů, ztracených úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo podobných škod, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vaše používání jakékoli služby nebo jakýchkoli produktů pořízených pomocí služby, nebo pro jakýkoli jiný nárok související jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, mimo jiné včetně jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu, nebo jakákoli ztráta nebo poškození jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, přenášeného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, i když je o jejich možnosti informováno. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena v maximální míře povolené zákonem.

 

ODDÍL 14 - ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte, že odškodníte, ochráníte a udržíte neškodné Jana Řeháčka a našeho rodiče, dceřiné společnosti, pobočky, partnery, úředníky, ředitele, zástupce, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance, neškodné vůči jakémukoli nároku nebo poptávce, včetně přiměřené poplatky za právní zastoupení, které vyvodí jakákoli třetí strana v důsledku nebo v důsledku vašeho porušení těchto podmínek služby nebo dokumentů, které obsahují formou odkazu, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.


ODDÍL 15 - ODDĚLITELNOST

V případě, že bude jakékoli ustanovení těchto Podmínek služby určeno jako nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení nicméně vymahatelné v plném rozsahu povoleném platnými právními předpisy a nevymahatelná část bude považována za odtrženou od těchto Podmínek Služby, toto určení neovlivní platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních zbývajících ustanovení.


ODDÍL 16 - UKONČENÍ

Závazky a závazky stran vzniklé před datem ukončení platí i po ukončení této smlouvy pro všechny účely.

Tyto podmínky služby jsou účinné, dokud je neukončíte vy nebo my. Tyto Podmínky služby můžete kdykoli ukončit tím, že nás upozorníte, že již nechcete nadále používat naše Služby, nebo když přestanete naše stránky používat.

Pokud podle našeho výhradního úsudku nedodržíte nebo se domníváme, že jste nesplnili některý z ustanovení nebo ustanovení těchto Podmínek služby, můžeme také tuto smlouvu kdykoli vypovědět bez předchozího upozornění a vy zůstáváte odpovědní za všechny splatné částky k datu ukončení včetně; a/nebo vám může odepřít přístup k našim Službám (nebo jakékoli jejich části).


ODDÍL 17 - CELÁ DOHODA

Neschopnost uplatnit nebo prosadit jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek služby nepředstavuje zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.

Tyto podmínky služby a veškeré zásady nebo provozní pravidla zveřejněné námi na tomto webu nebo v souvislosti se službou představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby a nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy , ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně, ale nejen, jakýchkoli předchozích verzí Podmínek služby).

Jakékoli nejasnosti ve výkladu těchto Podmínek služby nebudou vykládány proti navrhující straně.


ODDÍL 18 - VLÁDNÍ ZÁKON

Tyto podmínky služby a jakékoli samostatné smlouvy, kterými vám poskytujeme služby, se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Kladina 1, Sezemice, PA, 53304, Česká republika.


ODDÍL 19 - ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY

Nejaktuálnější verzi Podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.

Vyhrazujeme si právo na základě našeho výhradního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Podmínek služby zasíláním aktualizací a změn na naše webové stránky. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našich webových stránkách. Vaše další používání nebo přístup na naši webovou stránku nebo Službu po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek služby představuje přijetí těchto změn.


ODDÍL 20 - KONTAKTNÍ INFORMACE

Otázky týkající se podmínek služby by nám měly být zaslány na info@kopernikk.com.

Jan Řeháček Zásady ochrany osobních údajů

---

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak jsou vaše osobní údaje shromažďovány, používány a sdíleny při návštěvě nebo nákupu u  www.kopernikk.com  (stránka").

OSOBNÍ INFORMACE Shromažďujeme

Když navštívíte Stránku, automaticky shromažďujeme určité informace o vašem zařízení, včetně informací o vašem webovém prohlížeči, IP adrese, časovém pásmu a některých souborech cookie, které jsou do vašeho zařízení nainstalovány. Kromě toho při procházení Stránek shromažďujeme informace o jednotlivých webových stránkách nebo produktech, které si prohlížíte, jaké webové stránky nebo hledané výrazy vás na Stránky odkázaly a informace o tom, jak s webem interagujete. Tyto automaticky shromažďované informace označujeme jako „Informace o zařízení“.

Informace o zařízení shromažďujeme pomocí následujících technologií:

   - „Cookies“ jsou datové soubory, které jsou umístěny na vašem zařízení nebo počítači a často obsahují anonymní jedinečný identifikátor. Další informace o souborech cookie a o tom, jak soubory cookie zakázat, naleznete na adrese http://www.allaboutcookies.org.

   - „Soubory protokolů“ sledují akce, ke kterým dochází na Stránkách, a shromažďují data včetně vaší IP adresy, typu prohlížeče, poskytovatele internetových služeb, stránek s odkazem/ukončením a razítek data/času.
   - „Webové majáky“, „tagy“ a „pixely“ jsou elektronické soubory používané k zaznamenávání informací o tom, jak procházíte web.
   [[VLOŽTE POPIS DALŠÍCH POUŽITÝCH TECHNOLOGIÍ SLEDOVÁNÍ]]

Kromě toho, když provedete nákup nebo se pokusíte provést nákup prostřednictvím těchto stránek, shromažďujeme od vás určité informace, včetně vašeho jména, fakturační adresy, dodací adresy, platebních údajů (včetně čísel kreditních karet [[VLOŽTE JAKÉKOLI JINÉ TYPY PLATBY PŘIJATY]] ), e -mailovou adresu a telefonní číslo.  Tyto informace označujeme jako „Informace o objednávce“.

[[VLOŽTE JAKÉKOLI DALŠÍ INFORMACE, KTERÉ Sbíráte:  OFFLINE DATA, ZAKOUPENÉ MARKETINGOVÉ DATA/SEZNAMY]]

Když mluvíme o „osobních údajích“ v těchto zásadách ochrany osobních údajů, mluvíme jak o informacích o zařízení, tak o informacích o objednávce.

JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ INFORMACE?

Informace o objednávce, které shromažďujeme, obecně používáme k plnění všech objednávek zadaných prostřednictvím těchto stránek (včetně zpracování vašich platebních údajů, zajištění přepravy a poskytování faktur a/nebo potvrzení objednávek).  Tyto informace o objednávce navíc používáme k:
Komunikujte s vámi;
Prověřte naše objednávky z hlediska potenciálního rizika nebo podvodu; a
Pokud je to v souladu s preferencemi, které jste s námi sdíleli, poskytněte vám informace nebo reklamu týkající se našich produktů nebo služeb.
[[VLOŽTE JINÉ POUŽITÍ INFORMACÍ O OBJEDNÁVCE]]
Shromažďované informace o zařízení používáme k tomu, abychom nám pomohli prověřit potenciální rizika a podvody (zejména vaši IP adresu), a obecněji ke zlepšení a optimalizaci našich stránek (například generováním analytiky o tom, jak naši zákazníci prohlížejí a komunikují s a vyhodnotit úspěšnost našich marketingových a reklamních kampaní).
[[VLOŽTE JINÉ POUŽITÍ INFORMACÍ O ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ:
  REKLAMA/RETARGETING]]

SDÍLENÍ VAŠICH OSOBNÍCH INFORMACÍ

Sdílíme vaše osobní údaje s třetími stranami, abychom nám pomohli používat vaše osobní údaje, jak je popsáno výše.  Shopify používáme například k napájení našeho internetového obchodu-více o tom, jak Shopify používá vaše osobní údaje, si můžete přečíst zde:  https://www.shopify.com/legal/privacy.   Google Analytics používáme také k tomu, abychom nám pomohli porozumět tomu, jak naši zákazníci používají Stránky-více o tom, jak Google používá vaše osobní údaje, si můžete přečíst zde:  https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.   Ze služby Google Analytics se můžete také odhlásit zde:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Nakonec můžeme také sdílet vaše osobní údaje, abychom vyhověli platným zákonům a předpisům, abychom reagovali na předvolání, příkaz k prohlídce nebo jinou zákonnou žádost o informace, které obdržíme, nebo jinak chránili svá práva.

[[ZAČTĚTE, POKUD POUŽÍVÁTE REMARKETING NEBO CÍLENOU REKLAMU]]
CHOVÁNÍ REKLAMA
Jak je popsáno výše, používáme vaše osobní údaje k tomu, abychom vám poskytovali cílené reklamy nebo marketingová sdělení, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat.
  Další informace o tom, jak cílená reklama funguje, naleznete na vzdělávací stránce iniciativy Network Advertising Initiative („NAI“) na adrese  http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Z cílené reklamy se můžete odhlásit:
[[
  VČETNĚ ODKAZŮ NA OPT-OUT, Z KTERÝCH SE VŠECHNY SLUŽBY POUŽÍVAJÍ.
  SPOLEČNÉ ODKAZY VČETNĚ:
   FACEBOOK -  https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
   GOOGLE -  https://www.google.com/settings/ads/anonymous
   BING -  https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads
]]

Kromě toho se můžete odhlásit z některých z těchto služeb na portálu pro odhlášení společnosti Digital Advertising Alliance na adrese:  http://optout.aboutads.info/.

NESLEDOVAT
Vezměte prosím na vědomí, že neměníme postupy shromažďování a používání dat našich stránek, když ve vašem prohlížeči vidíme signál Nesledovat.

[[ZAČTĚTE, POKUD JE MÍSTO V NEBO KDYŽ MÁ OBCHOD ZÁKAZNÍKY V EVROPĚ]]
VAŠE PRÁVA
Pokud jste evropským rezidentem, máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, a požádat o opravu, aktualizaci nebo odstranění vašich osobních údajů. Pokud chcete toto právo uplatnit, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Kromě toho, pokud jste evropským rezidentem, bereme na vědomí, že zpracováváme vaše údaje za účelem plnění smluv, které s vámi můžeme mít (například pokud provedete objednávku prostřednictvím stránek), nebo jinak za účelem sledování našich oprávněných obchodních zájmů uvedených výše.  Kromě toho mějte na paměti, že vaše informace budou přeneseny mimo Evropu, včetně Kanady a Spojených států.

UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
Když zadáte objednávku prostřednictvím webu, budeme uchovávat vaše údaje o objednávce pro naše záznamy, dokud a dokud nás nepožádáte o odstranění těchto informací.

[[VLOŽTE, POKUD JE POŽADOVÁNO OMEZENÍ VĚKU]]
Nezletilí
Tato stránka není určena pro osoby mladší než [[VLOŽTE VĚK]].

ZMĚNY
Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat, aby odrážely například změny našich postupů nebo z jiných provozních, právních nebo regulačních důvodů.

KONTAKTUJTE NÁS
Chcete-li získat další informace o našich postupech ochrany osobních údajů, pokud máte dotazy nebo chcete podat stížnost, kontaktujte nás e-mailem na adrese
  info@kopernikk.com  nebo poštou pomocí níže uvedených údajů:

Jan Řeháček
Kladina 1, Sezemice, PA, 53304, Česká republika

Zásady vrácení a vrácení peněz 
==================================

Děkujeme vám za nákup v kopernikk.

Přečtěte si prosím tyto zásady pečlivě. Toto jsou zásady vracení a refundace
kopernikk. Tyto zásady vracení a refundace pro kopernikk spravuje
[Generátor zásad vrácení peněz za podmínkyFeed] (https://termsfeed.com/return-
zásady vracení peněz/generátor/).

Digitální produkty 
----------------

Vrácení peněz za digitální produkty vydáváme do 15 dnů od původního nákupu
výrobku.

V případě jakýchkoli problémů doporučujeme kontaktovat nás s žádostí o pomoc
přijímání nebo stahování našich produktů.

Kontaktujte nás 
----------

Pokud máte nějaké dotazy týkající se našich zásad vrácení a refundace, kontaktujte nás
nás:

  * Na telefonním čísle: 0420777577154

Zásady vrácení a vrácení peněz 
==================================

Děkujeme vám za nákup v kopernikk.

Přečtěte si prosím tyto zásady pečlivě. Toto jsou zásady vracení a refundace
kopernikk. Tyto zásady vracení a refundace pro kopernikk spravuje
[Generátor zásad vrácení peněz za podmínkyFeed] (https://termsfeed.com/return-
zásady vracení peněz/generátor/).

Digitální produkty 
----------------

Vrácení peněz za digitální produkty vydáváme do 15 dnů od původního nákupu
výrobku.

V případě jakýchkoli problémů doporučujeme kontaktovat nás s žádostí o pomoc
přijímání nebo stahování našich produktů.

Kontaktujte nás 
----------

Pokud máte nějaké dotazy týkající se našich zásad vrácení a refundace, kontaktujte nás
nás:

  * Na telefonním čísle: 0420777577154

  * Emailem:  info@kopernikk.com

bottom of page